Eeuwig Leven Instituut en Uitgeverij
... voor Mens en Ziel ...
Algemene Voorwaarden

1. Voor het volgen van onze cursussen, infomiddagen, lezingen, trainingen, workshops en consulten zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is uw toestand nog niet geheel stabiel of gebruikt u nog medicijnen, geef dit dan aan voordat u een cursus, infomiddag, lezing, training, workshop of consult boekt. Het wil niet zeggen dat het Eeuwig Leven Instituut niets voor u kan betekenen. Soms is er medeweten, toestemming of overleg nodig met u en uw behandeld arts/specialist of huisarts. Gebruikt u overmatig alcohol of drugs dan adviseren wij u pas een cursus, infomiddag, lezing, training, workshop of consult te boeken wanneer dit probleem stabiel of behandeld is.

2. Een cursus, infomiddag, lezing, training, workshop of consult kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Wel kunnen ze een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing en heling. Adviezen vanuit cursussen, infomiddagen, lezingen, trainingen, workshops en consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

3. Het Eeuwig Leven Instituut adviseert u het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door ons.

4. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt u geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts.

5. Het Eeuwig Leven Instituut is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na cursussen, infomiddagen, lezingen, trainingen, workshops en/of consulten.

6. Tijdens de cursussen, infomiddagen, lezingen, trainingen, workshops of consulten wordt geen contact gezocht of gemaakt met overleden dierbaren. Er worden geen voorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er, tijdens een cursus, infomiddag, lezing, training , workshop of consult, persoonlijke informatie wordt gegeven.

7. Elke cursus, infomiddag, lezing, training, workshop of consult kan op zielsniveau doorwerken. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in uw lichaam of geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: moeheid, neerslachtigheid, verdriet, boosheid, angst en/of een ander emotioneel verwerkingsproces is mogelijk. Heeft u vragen hierover of blijft het te lang duren, neemt u dan gerust contact met ons op.

8. U beslist altijd zelf wat u met de informatie uit de cursussen, infomiddagen, lezingen, trainingen, workshops en consulten wilt doen binnen uw privésfeer. Wilt u de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van Het Eeuwig Leven Instituut. U dient hiervoor dus eerst contact met ons op te nemen voor toestemming.

9. De informatie die u geeft tijdens het deelnemen aan de cursussen, infomiddagen, trainingen, workshops en/of consulten is persoonlijk en wordt door Het Eeuwig Leven Instituut niet aan derden verstrekt. Tenzij in overleg met de cliënt in zijn/haar belang.

Aanmelding, inschrijving, betaling en annulering cursussen, trainingen, workshops

1. Aanmelding voor een cursus, training of workshop kan door een mail te sturen naar overlevenendood@gmail.com . De aanmelder ontvangt daarna z.s.m. een datumvoorstel van het Eeuwig Leven Instituut. Na akkoord van datum en tijd door de aanmelder wordt een inschrijfformulier toegestuurd.

2. Inschrijving voor één of meerdere cursussen, workshops, trainingen geschiedt door het invullen en terugsturen van het toegezonden inschrijfformulier van het Eeuwig Leven Instituut. Daarna wordt een nota toegestuurd. De nota kan (na schriftelijk verzoek) in twee termijnen worden betaald. Betaaldata staan op de nota vermeld. Pas na ontvangst van het totale bedrag is de gereserveerde datum/tijd definitief.

3. Indien de cliënt/opdrachtgever een cursus, workshop en/of training annuleert via de mail is deze pas geldig na een ontvangstbevestiging van het Eeuwig Leven Instituut. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van een cursus, workshop en/of training, wordt het gehele cursus-, workshop- en/of trainingbedrag in rekening gebracht. Bij ziekte of overmacht kan, in overleg en na verstrekking van bewijzen, alsnog het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald.

4. Indien er zich (in alle situaties) in de tussentijd een vervanger heeft aangemeld, kan Het Eeuwig Leven Instituut besluiten het betaalde bedrag terug te betalen.

5. Afwezigheid en tussentijds beëindigen van de cursus, workshop en/of training geven geen recht op terugbetaling.

6. De begeleider van de cursus, workshop, training behoudt zich het recht voor de cursus, workshop en/of training tot twee dagen voor aanvang te annuleren. Er wordt dan direct contact met de cliënt/opdrachtgever opgenomen met een voorstel voor een nieuwe datum.

7. Bedrijfsfacturen zijn exclusief 21 % BTW.

Aanmelding, annulering en betaling consult

1. Aanmelding voor een consult kan door een mail te sturen naar overlevenendood@gmail.com . De aanmelder ontvangt daarna z.s.m. een datumvoorstel van het Eeuwig Leven Instituut. Na akkoord van datum en tijd door de aanmelder wordt een nota toegestuurd.

2. De nota kan (na schriftelijk verzoek) in twee termijnen worden betaald. Betaaldata staan op de nota vermeld. Pas na ontvangst van het totale bedrag is de gereserveerde datum/tijd definitief. Consulten dienen vooraf per bank betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien een consult niet eerder dan binnen twee werkdagen voordat het consult zou gaan plaatsvinden wordt geannuleerd of verplaatst, wordt desalniettemin de gehele consultprijs van het geannuleerde of verplaatste consult in rekening gebracht.

4. Het is mogelijk een persoonlijk consult op locatie om te zetten in een telefonisch consult of een consult via de chat of Skype (van dezelfde duur als de oorspronkelijk geboekte tijd). 

Aanmelding, annulering en betaling infomiddag

1. Aanmelding voor een infomiddag kan door een mail te sturen naar overlevenendood@gmail.com . De aanmelder ontvangt daarna een bevestiging van de aanmelding met een bankrekeningnummer. Na donatie van een bijdrage (minimaal € 1,00) worden de adresgegevens toegestuurd en is de aanmelding definitief.

2. De infomiddag gaat door bij 1 aanmelding. Het aantal deelnemers aan de infomiddag is beperkt.

3. Afwezigheid en voortijdig vertrek tijdens de infomiddag geven geen recht op terugbetaling van de gedoneerde bijdrage.

4. Het is mogelijk een infomiddag op een volgende datum bij te wonen, op basis van beschikbaarheid. Ter info: infomiddagen worden tussen mei en september georganiseerd op vooraf vastgestelde data.

Klachtenregeling

1. Eventuele klachten over een cursus, infomiddag, training, workshop of consult moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend, binnen zeven dagen na de uitvoering van de dienst(en). 

2. Het Eeuwig Leven Instituut zal binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk of per e-mail en met redenen omkleed een standpunt kenbaar maken omtrent de ingediende klacht.

Algemene Voorwaarden Bestelling Steuntje van Sterrenstof

Wijzigingen voorbehouden

© Eeuwig Leven Instituut & Uitgeverij en Overdedood.nl